ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


1r Batx. Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

 
 

1. ARITMÈTICA MERCANTIL

 
Matemàtica financera
MATEMÀTICA FINANCERA
pdf
Web d'autoaprenentage amb exemples resolts
Llibre d’exercicis totalment desenvolupats, per assolir els conceptes i procediments mitjançant una filosofia d’equilibri de capitals i equivalència d’interessos.
Autor: Xavier Rabasa
Veure
Interès
INTERÈS SIMPLE-COMPOST
Geogebra
Capital final calculat amb interès simple i amb interès compost
En aquesta aplicació pots entrar les dades que et permetran calcular el capital final aplicant l'intrès simple o l'interès compost. Podràs veure la seva diferència calculant-los pas a pas o amb la corresponent fórmula.
Veure
 

2. POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

 
Operacions amb polinomis
OPERACIONS AMB POLINOMIS
pdf
Exercicis de sumar, restar, multiplicar i dividir polinomis. També hi ha exercicis de trobar el valor numèric d'un polinomi donat un valor de x i algun exemple completament resolt. En el full pdf també hi apareixen les solucions de tots els exercicis.
Veure
Operacions algebraiques
OPERACIONS ALGEBRAIQUES (I)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet calcular operacions algebraiques molt senzilles. Les respostes apareixen en forma de test.
Veure
Operacions algebraiques
OPERACIONS ALGEBRAIQUES (II)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet calcular productes algebraics molt senzilles. Les respostes apareixen en forma de test.
Veure
Operacions algebraiques
OPERACIONS ALGEBRAIQUES (III)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet calcular productes de binomis molt senzills. Les respostes apareixen en forma de test.
Veure
Operacions algebraiques
OPERACIONS ALGEBRAIQUES (IV)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet calcular operacions algebraiques. Aquesta aplicació és una combinació de les 3 anteriors. Les respostes apareixen en forma de test.
Veure
Divisió polinòmica
DIVISIÓ POLINÒMICA
Geogebra
Mecanisme per a dividir polinomis
L'aplicació et permet generar polinomis de fins a grau 5 que seran dividits per polinomis de fins a grau 2. La divisió la pots veure amb tots els passos resolutius.
Veure
Teorema del residu
TEOREMA DEL RESIDU
pdf
Exercicis amb solucions per a repassar Ruffini, el teorema del residu i la factorització de polinomis.
Veure
El teorema del residu
TEOREMA DEL RESIDU
 
Vídeo explicatiu
Autor: Julio Rios
Veure
Factoritzar polinomis
FACTORITZAR POLINOMIS
 
Vídeo explicatiu
Autor: juanmemol
Veure
Circumferència
RUFFINI. DESCOMPOSICIÓ FACTORIAL D'UN POLINOMI
Geogebra
Mètode de Ruffini per factoritzar polinomis
L'aplicació genera un polinomi de grau 5. A continuació podràs veure detalladament el procès que es fa servir per factoritzar completament el polinomi.
Veure
Polinomis
ESTUDI DE POLINOMIS
Unitat didàctica
Unitat didàctica del tema dels polinomis presentada en format web. L'autor és Juli Jurado. En aquesta web podreu trobar explicacions, exemples, activitats d'ensenyament i aprenentatge i activitats d'avaluació.
Veure
Simplificar fraccions algebraiques
SIMPLIFICAR FRACCIONS ALGEBRAIQUES
Geogebra
Simplificar fraccions amb numerador i denominador polinòmic
L'aplicació genera una fracció amb polinomis de 3r grau al numerador i al denominador. Cal descomposar factorialment aquests polinomis per, finalment, simplificar la fracció.
Veure
 

3. EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES

 
Equacions biquadrades
EQUACIONS BIQUADRADES
Geogebra
Generador d'equacions biquadrades
Amb aquesta aplicació pots anar generant equacions biquadrades i veure la seva resolució amb tots els passos.

Veure
Simplificar fraccions algebraiques
EQUACIONS AMB RADICAL
Geogebra
Com sorgeixen les solucions fantasma d'una equació?
L'aplicació permet introduir una equació amb una arrel quadrada i comprovar algebraicament i gràficament quines solucions corresponen a l'equació original i quines són les "solucions fantasma" que cal descartar. Crec, que l'animació gràfica ajuda a entendre millor quines solucions cal descartar. Compte, per raons, de funcionament, només pots introduir en els requadres polinomis de grau dos com a màxim.
Veure
Equacions
EXERCICIS D'EQUACIONS
pdf
Full pdf d'exercicis amb solucions per a repassar les equacions biquadrades, amb fraccions algebraiques i amb radicals.
Veure
Equacions exponencials
EQUACIONS EXPONENCIALS
pdf
Full pdf d'exemples resolts de 3 tipus diferents d'equacions exponencials.Veure
Operacions logarítmiques
OPERACIONS LOGARÍTMIQUES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet calcular operacions algebraiques molt senzilles. Les respostes apareixen en forma de test.
Veure
Divisió polinòmica
INEQUACIÓ LINEAL
Geogebra
Solucionador d'inequacions lineals
Pots entrar els coeficients de la inequació i escollir el tipus de desigualtat. A continuació clica "Veure solució" i t'apareixerà la solució gràfica, la solució amb interval i la solució amb desigualtat.
Veure
Inequació de segon grau
INEQUACIÓ DE 2n GRAU AMB UNA INCÒGNITA
Geogebra
Solució gràfica i amb intervals
Pots introduïr la teva inequació de 2n grau i visualitzar la solució gràficament i amb intervals.
Veure
Inequació de 2 variables
INEQUACIÓ LINEAL DE 2 VARIABLES
Geogebra
Solució gràfica
Amb l'ajuda dels lliscadors entra la teva inequació. Disposes d'un punt "flotant" per fer comprovacions.
Veure
Inequació lineal de 2 variables
INEQUACIONS LINEALS DE 2 VARIABLES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Aplicació Thatquiz que et permet solucionar inequacions lineals de 2 variables. Les solucions les aniràs construïnt pas a pas.
Veure
Sistema d'inequacions
SISTEMA D'INEQUACIONS LINEALS DE 2 VAR.
Geogebra
Solució gràfica
Amb l'ajuda dels lliscadors entra el teu sistema d'inequacions de 2 variables. Disposes d'un punt "flotant" per fer comprovacions.
Veure
Sistema d'inequacions
EXEMPLE DE SISTEMA DE 2 INEQUACIONS
pdf
Exemple resolt de sistema d'inequacions lineals amb dues variables.
Veure
Sistemes d'inequacions
EXERCICIS DE SISTEMES D'INEQUACIONS
pdf
10 exercicis de sistemes d'inequacions lineals amb dues variables amb la solució gràfica .
Veure
 

4. FUNCIONS

 
Funció. Domini i recorregut
FUNCIÓ. DOMINI I RECORREGUT
Geogebra
Definicions i exemples visuals
Amb l'ajuda d'aquesta aplicació podràs entendre millor què és el domini i el recorregut d'una funció.
Veure
Exercicis de calcular dominis
EXERCICIS DE CALCULAR DOMINIS
pdf
Full pdf amb 20 exercicis de calcular el domini d'una funció amb solucions.
Veure
Les funcions fonamentals
LES FUNCIONS FONAMENTALS
Word
Document word elaborat pel Gerard Romo i publicat a TOOMATES.
Veure
Funció quadràtica
FUNCIÓ QUADRÀTICA
Geogebra
Representació gràfica
Representació gràfica explicada pas a pas.


Veure
Funcions elementals
FUNCIONS ELEMENTALS
Geogebra
Classificació de funcions
En aquesta aplicació podràs veure i manipular amb els lliscadors cadascuna de les funcions considerades elementals.
Veure
Funcions
MEMORY DE FUNCIONS ELEMENTALS
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar l'equació d'una funció amb el seu gràfic.
Veure
Funció definida a trossos
FUNCIÓ DEFINIDA A TROSSOS
 
Aplicació del Proyecto Descartes
Exemple interactiu senzill d'una funció definida en tres trossos. Per obrir-la cal clicar aquí, acte seguit se t'obrirà una pàgina amb un botó "Funció definida a trossos", si el cliques apareixerà l'aplicació en un requadre emergent. Possiblement hauràs d'instal·lar-te Descartes 2.0 per poder carregar l'aplicació.
Veure
 

5. LÍMIT D'UNA FUNCIÓ. CONTINUÏTAT

 
Circumferència
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ EN UN PUNT
Geogebra
Càlcul gràfic aplicant la definició
En aquesta aplicació pots entrar la funció i el punt en el que li vols calcular el límit. Observa que, aplicant la definició, una funció té límit en un punt si i només si els seus límits laterals coincideixen. Quan cliquis els botons dels límits laterals podràs veure gràficament cap a on van els seus límits.
Veure
Limit gràfic
LÍMIT GRÀFIC D'UNA FUNCIÓ RACIONAL A L'INFINIT
Geogebra
Resolució gràfica de la indeterminació [infinit/infint]
Podem comprovar visualment quan val el límit d'una funció racional quan la x tendeix a +infinit i quan tendeix a -infinit.
Veure
Limit [infinit/infinit]
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ RACIONAL [infinit/infinit]
Geogebra
Resolució de la indeterminació [infinit/infint]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [infinit/infinit] d'una funció racional quan la x tendeix a infinit.
Veure
Límit [0/0]
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ RACIONAL [0/0]
Geogebra
Resolució de la indeterminació [0/0]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [0/0] d'una funció racional quan la x tendeix a un nombre determinat.
Veure
Límit [inf-inf]
INDETERMINACIÓ [infinit - infinit] (I)
Geogebra
Resolució de la indeterminació [infinit - infinit]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [infinit - infinit] quan la funció és el resultat de la diferència de fraccions algebraiques.
Veure
Límit [inf-inf]
INDETERMINACIÓ [infinit - infinit] (II)
Geogebra
Resolució de la indeterminació [infinit - infinit]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [infinit - infinit] quan la funció és el resultat de la diferència en la que hi ha una arrel.
Veure
Limits
EXERCICIS DE CALCULAR LÍMITS
pdf
Full pdf amb 10 exercicis de límits amb solucions.

Veure
Asímptotes
ASÍMPTOTES D'UNA FUNCIÓ
 
Vídeo explicatiu
Autor: juanmemol
Veure
 

6.DERIVADA D'UNA FUNCIÓ

 
Derivada en un punt
LA DERIVADA D'UNA FUNCIÓ EN UN PUNT
Geogebra
Definició i explicació visual
Aplicació que ajuda a entendre la definició de derivada.
Veure
Funció derivada
LA FUNCIÓ DERIVADA
Geogebra
Explicació visual
Aplicació en la que veiem com es va obtenint punt a punt la funció derivada dùna funció polinòmica.
Veure
Derivades de funcions polinòmiques
DERIVADES DE FUNCIONS POLINÒMIQUES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

T'apareix una funció polinòmica i tu hauràs d'escriure la seva derivada. Finalment, podràs veure les solucions.
Veure
Derivada en un punt
VALOR DE LA DERIVADA EN UN PUNT
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

T'apareix una funció polinòmica i tu hauràs d'escriure la seva derivada i avaluar-la en el punt que et proposin. Finalment, podràs veure les solucions.
Veure
Derivada del producte de polinomis
DERIVADA DEL PRODUCTE DE DOS POLINOMIS
pdf
Full pdf amb 10 exercicis completament resolts de derivades del producte de polinomis.
Veure
Derivada quocient polinomis
DERIVADA DEL QUOCIENT DE POLINOMIS
 
Vídeo explicatiu
Autor: juanmemol
Veure
Derivada
DERIVADA DEL PRODUCTE I QUOCIENT DE DUES FUNCIONS
Geogebra
Resolució pas a pas
L'aplicació et permet entrar dues funcions i et resol la derivada del producte i del quocient amb els passos resolutius intermitjos.
Veure
Regla de la cadena
LA REGLA DE LA CADENA (exemple)
 
Vídeo explicatiu
Exemple de la regla de la cadena: derivada del sinus d'una funció exponencial. Autor: juanmemol
Veure
Derivador
CALCULA LA DERIVADA
Geogebra
Deriva la funció que desitgis
En aquesta aplicació entrar una funció i automàticament veure la seva derivada. Et pot ajudar a corregir exercicis que no saps si els tens bé. Compte: a vegades la solució està massa simplificada o, tot el contrari.
Veure
Monotonia d'una funció
ESTUDI DE LA MONOTONIA D'UNA FUNCIÓ
Geogebra
Estudi visual
Relació entre les zones de creixement-decreixement d'una funció i les zones on la funció derivada és positiva-negativa.
Veure
Representació gràfica
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'UNA FUNCIÓ
pdf
Pots obrir 4 exemples resolts en els que es fa l'estudi i posterior representació gràfica de la funció:
   Funció polinòmica_1
   Funció polinòmica_2
   Funció racional_1
   Funció racional_2
 

7. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

 
Freqüència estadística
FREQÜÈNCIA ESTADÍSTICA
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn a organitzar llistes de dades estadístiques en taules de freqüències. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Histograma
HISTOGRAMA
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn a representar dades estadístiques amb histogrames. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Diagrama de sectors
DIAGRAMA DE SECTORS
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn a representar dades estadístiques amb diagrames de sectors. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Mitjana
MITJANA
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn a calcular la mitjana estadística a partir d'una taula de freqüències. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Moda i mediana
MODA I MEDIANA
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn a calcular la moda i la mediana estadística a partir d'una taula de freqüències. Compte! L'aplicació posa mitjana quan s'està referint a la mediana. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Mesures de posició
MESURES DE POSICIÓ
Wiris
Aplicació WIRIS
Practica calculant diferents mesures de posició (quartils) d'un grup de dades estadístiques. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Quartils
QUARTILS
Wiris
Aplicació WIRIS
Experimenta amb els quartils d'un conjunt de dades estadístiques. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
Mesures de dispersió
MESURES DE DISPERSIÓ
Wiris
Aplicació WIRIS
Practica calculant diferents mesures de dispersió (variància) d'un grup petit de dades estadístiques. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
VARIÀNCIA I DESVIACIÓ TÍPICA
Wiris
Aplicació WIRIS
Aprèn acalcular la desviació típica a partir d'una taula de freqüències. Enllaç amb la calculadora WIRIS.
http://www.wiris.net/demo/whiteboard/ca/lb-060.html
Mitjana, mediana i moda
Mean Median & Mode Math Song
 
Vídeo didàctic
Curiós vídeo musical en anglès on s'explica ràpidament qué és i com es calcula la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.
Veure
 

8. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

 
 
^PUJAR^